از معلمان عزیز دوره ابتدایی و متوسطه اول درخواست می شود گزارش های تصویری از فعالیت های انجام شده در درس مطالعات اجتماعی، کارگروهی، نمایشگاه را به سایت گروه مطالعات ارسال نمایید تا جهت استفاده ساير دبيران در اين سايت قرار گيرد. با تشکر
Email: talif@talif.sch.ir